Herzlich willkommen/ Vítame Vás našej stránke

Bilingualität leben in der Grenzregion

Žijeme dvojjazyčnosťou v prihraničnom regióne

BIG_ling

Wer sind wir?
Kto sme?

Tím BIG_ling tvorí osem projektových partnerov zo Slovenska a Rakúska, ktorí sa v rámci projektu zasadzujú za zvyšovanie povedomia o dvojjazyčnosti v prihraničnom regióne. Tím BIG_ling je kontaktným partnerom pre tých, ktorí venujú pozornosť tejto téme v cezhraničnej vzdelávacej, hospodárskej a sociálnej oblasti (verejnosť, školstvo a politika) a potrebujú v tomto smere podporu. 

Was möchten wir bewirken?
Aký je náš cieľ? (Čo by sme chceli dosiahnuť)

Rakúsko-slovenské pohraničie sa vždy vyznačovalo cezhraničnými väzbami. Postupným zbližovaním sa dvoch veľkých miest (Viedeň a Bratislava) čelia novým výzvam aj obce v blízkosti hraníc. Tento dynamický vývoj ovplyvňuje aj pracovné príležitosti a oblasť vzdelávania. Jazyková a kultúrna rozmanitosť, ktorá charakterizuje tento región, sú na trhu práce dôležitým faktorom pre rozvoj, ako aj pre konkurencieschopnosť a príťažlivosť tohto osobitného životného priestoru. V tomto rýchlo sa meniacom hospodárskom a vzdelávacom prostredí sa musia preformulovať aj rámcové podmienky a edukačné ciele bilingválneho vzdelávania, aby sa naše deti optimálne pripravili nasvoju budúcnosť a budúcnosť spoločnosti (aj s ohľadom na väčšiu profesijnú mobilitu).Táto kampaň by mala byť dôležitým motorom na podporu zmeny vzdelávacej politiky v oblasti bilingválneho vzdelávania v materských školách a na školách.

Was machen wir?
Čo robíme?

V rámci projektu (2020-2022) pracujeme na senzibilizačnej kampani a koncepte výhod dvojjazyčnosti v prihraničnom regióne. Týmto chceme poradiť a podporovať vzdelávacie inštitúcie, ale aj politických predstaviteľov pri zavádzaní a implementácii inovatívnych vzdelávacích prístupov vo vzdelávacích inštitúciách v prihraničnom regióne a v širšom okolí hlavných miest.

Zwetelina Ortega

Schule muss bilinguale Kinder auch als solche wahrnehmen und nicht versuchen, sie in die Passform des einsprachigen Kindes zu pressen.“

Dr. Regina Gellrich

In der Grenzregion sind die Nachbarsprachen und -kulturen im Alltag im authentischen Miteinander erfahrbar – ein besonderer Schatz, den es für alle Kinder zu heben gilt.

A.o.Univ.Prof. Dr. Mag. Georg Gombos

Jede Sprache ist ein Gewinn. Zwei- oder mehrsprachig aufwachsen ist ein Geschenk, das man aufgreifen und nutzen sollte.

Bildungskooperationen in der Grenzregion_bilingual

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne

Ein Projekt der Europäischen Union/ realizovanej v projekte Európskej únie