Bilingualität leben – Fokus auf die Grenzregionen

Príručka Žijeme dvojjazyčnosťou – zameranie na prihraničné regióny

Wollen sich Gemeinden, Bildungseinrichtungen oder Interessierte wertvolle Tipps einholen, wie sie Bilingualität umsetzen können, so finden sie diese im Handbuch „Bilingualität leben – Fokus auf die Grenzregionen“. Das Ziel des Handbuches ist es Einblick zu geben, in gängige Modelle, Methoden und Best Practice Beispiel aufzuzeigen, wie in der Grenzregion Österreich / Slowakei die Umsetzung von Bilingualität, vor allem in Kombination mit Deutsch und Slowakisch gut gelingen kann.

Ak chcú obce, vzdelávacie inštitúcie alebo zainteresované strany získať cenné rady, ako zaviesť a podporovať dvojjazyčnosť, môžu ich nájsť v príručke „Žijeme dvojjazyčnosťou – zameranie na prihraničné regióny“. Cieľom príručky je poskytnúť prehľad o spoločných modeloch, metódach a príkladoch z praxe, ako možno úspešne implementovať dvojjazyčnosť v prihraničnom regióne Rakúska a Slovenska, a to najmä v kombinácii s nemčinou a slovenčinou.

Das Handbuch in Printform

manuál v tlačenej forme