Impressum

Produktion und inhaltliche Verantwortung

Österreichische Kinderfreunde – Landesorganisation Wien
Albertgasse 23, 1080 Wien
Tel. +43 1  40 125 – 0
Fax +43 1  40 88 600
Mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at

ZVR: 493711481

Texte, Redaktion und inhaltliche Grundlagen

Text: Dominique Barborik, Mag. Zwetelina Ortega, Dr. Karin Steiner  

Redaktion: Dominique Barborik und Karin Steiner/ BIG_ling Projektstelle für die Wiener Kinderfreunde 

Die inhaltlichen Grundlagen zur Sensibilisierungskampagne „Bilingualität leben in der Grenzregion sowie der Website bigling.eu wurden im Rahmen einer Arbeitsgruppe von Expert*innen (aus Aus-, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen) der Projektpartner geschaffen. 

Gestaltung, Webdesign und Layout

Dr. Andreas Lieb

Fotos

Grafik

Laufwerk

Webdesign

Dr. Andreas Lieb

Herstellungs- und Erscheinungsort

Wien, © 2022 Kinderfreunde Wien

Finanzierung

Diese Website entstand im Rahmen des INTERREG VA Programms SKAT und des durch EFRE Mitteln geförderten Projektes BIG_ling (Bildungskooperation in der Grenzregion bilingual).

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Auf der Web-Seite besteht für User*innen auch die Möglichkeit zur interaktiven Teilnahme. Solche Beiträge stellen nicht automatisch die Meinung des Eigentümers dar. Wir haben als Gestalter der Web-Seite keinen Einfluss auf Inhalt und Form der von User*innen gestalteten Beiträge, und können daher für auf diesem Wege von Dritten begangene Eingriffe in fremde Rechte, etwa Urheberrrechte, Persönlichkeitsrechte, u.a., keinerlei Haftung übernehmen.

Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.


Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Verlinkungen anderer Web-Seiten auf unsere Homepage sind durchaus erwünscht, bedürfen aber der vorherigen Zustimmung der Redaktion. Verlinkungen von unserer Homepage auf andere Anbieter müssen inhaltlich den allgemeinen Zielvorstellungen des Eigentümers entsprechen und werden nur nach vorheriger Zustimmung durch den Anbieter eingerichtet.


Urheberrecht

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.


Datenschutz

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Produkcia a zodpovednosť za obsah

Österreichische Kinderfreunde – Landesorganisation Wien

Rakúski priatelia detí – krajinská organizácia Viedeň
Albertgasse 23, 1080 Wien
Tel. +43 1  40 125 – 0
Fax +43 1  40 88 600
e-mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at

ZVR (Centrálny register združení): 493711481

Texty, redakcia a obsahová stránka

Texty: Dominique Barborik, Mag. Zwetelina Ortega, Dr. Karin Steiner 

Redakcia: Dominique Barborik a Karin Steiner/ BIG_ling Projektstelle für die Wiener Kinderfreunde 

Obsah senzibilizačnej kampane  „Žijeme dvojjazyčnosťou – pohľad na prihraničný región“ a webovej stránky bigling.eu vypracovala skupina odborníkov (zo vzdelávacích a správnych inštitúcií) z radov projektových partnerov. 

Dizajn, programovanie, layout

Dr. Andreas Lieb

Fotografie

Grafika

Laufwerk

Vydavateľ a miesto vydania

Viedeň, © 2022 Kinderfreunde Viedeň

Financovanie

Táto internetová stránka vznikla v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko  a projektu  BIG_ling (Kooperácia v oblasti vzdelávania v prihraničnom regióne_bilingválne) podporovaného z prostriedkov EFRR.

Diese Website entstand im Rahmen des INTERREG VA Programms SKAT und des durch EFRE Mitteln geförderten Projektes BIG_ling (Bildungskooperation in der Grenzregion bilingual).

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou dôslednosťou. Nemôžeme však zaručiť jeho presnosť, úplnosť a aktuálnosť.

Na webovej stránke majú používatelia možnosť interaktívnej participácie. Takéto príspevky automaticky nevyjadrujú názor vlastníka stránky. Ako tvorcovia webovej stránky nemáme žiadny vplyv na obsah a formu príspevkov vytvorených používateľmi, a preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za porušenie práv tretích strán, ako sú autorské práva, osobné práva atď., ku ktorým došlo týmto spôsobom.

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Poskytovatelia služieb však nie sú povinní monitorovať informácie prenášané alebo uchovávané tretími stranami, ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení zákona. V prípade zistenia porušenia zákona príslušný obsah bezodkladne  odstránime.


Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv, a preto zaň nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť.  Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Webové stránky, na ktoré odkazujeme, boli preverené v čase prepojenia pre možné porušenie zákona a nenašiel sa na nich žiadny protizákonný obsah. Nepretržitá kontrola prepojených stránok však nemá opodstatnenie bez konkrétneho dôkazu porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, bezodkladne takéto odkazy odstránime.

Odkazy z iných webových stránok na našu domovskú stránku sú vítané, ale vyžadujú si predchádzajúci súhlas redakcie. Odkazy z našej domovskej stránky na iných poskytovateľov musia byť v súlade so všeobecnými cieľmi vlastníka z hľadiska ich obsahu a budú vytvorené len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa.


Autorské práva

Prevádzkovatelia stránok sa vždy snažia rešpektovať autorské práva iných subjektov, resp. používať svoje vlastné diela alebo diela vo verejnom vlastníctve.

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú autorským právam. Príspevky tretích strán sú označené. Na kopírovanie, úpravu, šírenie a akékoľvek používanie nad rámec autorského zákona je potrebný písomný súhlas príslušného autora, resp. tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné nekomerčné účely.


Ochrana údajov

Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa tak deje v rámci možností na dobrovoľnej báze. Využívanie ponúk a služieb je v prípade, ak je to možné, vždy ponúkané bez poskytnutia osobných údajov.

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače tretími stranami na účely zasielania reklamných a informačných materiálov je zakázané, pokiaľ tieto neboli výslovne vyžiadané.  Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako aj nevyžiadanej pošty.